جهت ارسال مقاله، شرکت در همایش‌ها و رهگیری وضعیت مقالات ارسالی ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش عضو شوید. سپس به کمک صفحه کاربری خود می‌توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله‌های خود نمایید.


پوستر
آمار بازدید کنندگان
تعداد بازدید :
Free Counter
تاریخ‌های مهم
تاریخ اتمام دریافت مقالات: 95/12/15
شروع فرآیند داوری: 95/12/01
اعلام نتایج: 95/12/15
تاریخ برگزاری همایش: اردیبهشت سال 96