جهت ارسال مقاله، شرکت در همایش‌ها و رهگیری وضعیت مقالات ارسالی ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش عضو شوید. سپس به کمک صفحه کاربری خود می‌توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله‌های خود نمایید.


پوستر
آمار بازدید کنندگان
تعداد بازدید :
Free Counter
کمیته اجرایی
اعضای کمیته اجرایی پنجمین همایش ملی شناورهای تندرو
  • مهندس ابوالفضل نظری (رئیس کمیته)