جهت ارسال مقاله، شرکت در همایش‌ها و رهگیری وضعیت مقالات ارسالی ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش عضو شوید. سپس به کمک صفحه کاربری خود می‌توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله‌های خود نمایید.


پوستر
آمار بازدید کنندگان
تعداد بازدید :
Free Counter
هزینه‌های همایش
منوط به آخرین مصوبه جلسه شورای راهبری همایش مقرر گردید:
  1. بابت ثبت نام در سایت هزینه ای دریافت نشود.
  2. بابت بارگزاری مقالات و فرآیند داوری هزینه ای از کاربران دریافت نمی شود.