جهت ارسال مقاله، شرکت در همایش‌ها و رهگیری وضعیت مقالات ارسالی ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش عضو شوید. سپس به کمک صفحه کاربری خود می‌توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله‌های خود نمایید.


اطلاعیه های مهم


پنجمین همایش ملی شناورهای تندرو

توسط انجمن علمی پژوهشی دریایی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر و سازمان صنایع دریایی برگزار می گردد.

اطلاعیه مورخ 23/11/95
پیرو درخواست مکرر علاقه مندان نسبت به تمدید مهلت ارسال مقالات با تصویب شورای راهبری همایش مقرر گردید مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 15 اسفند سال 95 تمدید گردد.